Pravidla - POJĎME POJMENOVAT NÁŠ NOVEJ NÁDR!

Pravidla

1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je výběr názvu nového brněnského nádraží (dále jen „soutěž“), přičemž název by měl být reprezentativní, jednoduchý, snadno zapamatovatelný a unikátní pro město Brno.

 

2. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“).

 

3. Návrhy názvu nového brněnského nádraží

Soutěžní návrhy s názvem nového brněnského nádraží (dále jen „návrh“) může zasílat každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „navrhovatel“), a to prostřednictvím portálu www.nasnovejnadr.cz nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na podatelnu pořadatele, na adrese Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno. Tištěný formulář bude k dispozici taktéž na podatelně úřadu nebo v letním čísle Brněnského metropolitanu. V případě doručení návrhu jiným způsobem nemusí být návrh zařazen do soutěže. Každý navrhovatel může zaslat neomezený počet různých návrhů.

Každý navrhovatel je povinen v návrhu uvést jméno, příjmení, e-mail a návrh názvu nového brněnského nádraží. K registraci dvou navrhovatelů není možné použít stejnou e-mailovou adresu.

Podmínkou zařazení návrhu do soutěže je, že návrh názvu nového brněnského nádraží musí respektovat Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně, zveřejněné na https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/pravidla-a-postupy/zasady-tvorby-ulicniho-nazvoslovi-a-oznacovani-ulic-verejnych-prostranstvi-a-cislovani-budov-v-meste-brne.

V případě, že návrh názvu nového brněnského nádraží bude v rozporu se Zásadami tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně či bude v rozporu s dobrými mravy nebo bude obsahovat jazykové a/nebo logicky nesmyslné názvy, může pořadatel takový návrh vyřadit ze soutěže.

V případě, že pořadatel obdrží návrhy s identickým názvem nového brněnského nádraží od více navrhovatelů, pořadatel zařadí do soutěže pouze ten návrh, který byl pořadateli doručen jako první.

V průběhu zasílání návrhů budou jednotlivé návrhy průběžně zveřejňovány na stránkách www.nasnovejnadr.cz. Během jejich sběru o nich nebude možné hlasovat.

 

4. Hlasování o návrzích

Hlasování o návrzích proběhne ve dvou kolech.

V prvním kole jsou oprávněni hlasovat o návrhu všechny fyzické osoby bez omezení věku a bydliště, a to na portálu www.nasnovejnadr.cz, přičemž každá hlasující osoba má jeden hlas na jednu e-mailovou adresu. Do druhého kola se dostane deset návrhů, které obdržely v prvním kolem nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů má při určování nároku na postup do druhého kola soutěže přednost ten návrh, který uvedeného počtu hlasů dosáhl dříve.

V druhém kole jsou oprávněni hlasovat držitelé plně ověřeného účtu na portálu brnoid.cz (bližší pravidla pro zisk účtu jsou uvedena na https://www.brnoid.cz/cs/), případně osoby, které vyplní hlasovací lístek přímo na podatelně Magistrátu města Brna. Každá hlasující osoba v druhém kole má jeden hlas, v případě porušení tohoto pravidla nebude duplicitní hlas započítán. Vítězným návrhem se stane ten návrh, který získá ve druhém kole nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů má při určování vítězného návrhu přednost ten návrh, který uvedeného počtu hlasů dosáhl dříve.

 

5. Harmonogram soutěže

Přijímání návrhů probíhá od 25. 6. 2018 do 31. 8. 2018.

První kolo hlasování probíhá od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

Výsledky prvního kola soutěže budou zveřejněny do jednoho dne po skončení prvního kola hlasování.

Druhé kolo hlasování probíhá od 1. 10. 2018 do 28. 10. 2018.

Výsledky druhého kola soutěže budou zveřejněny do jednoho dne po skončení druhého kola hlasování.

 

6. Autorská práva

Pro případ, že by název nového brněnského nádraží uvedený v návrhu naplňoval znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, navrhovatel odesláním návrhu prohlašuje, že poskytnutím a následným užitím návrhu v souladu s těmito pravidly nejsou porušena autorská ani jiná práva třetích osob, například práva osobnostní, práva držitelů ochranných známek apod. Případné veškeré nutné souhlasy související se zasláním návrhu si musí navrhovatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost s tím, že jejich odesláním stvrzuje, že případné souhlasy jsou zcela vypořádány. V případě nepravdivosti uvedeného prohlášení anebo v případě, že poskytnutím/užitím soutěžních děl by byla porušena práva třetích osob, je navrhovatel za takové porušení plně odpovědný a pořadatel je oprávněn navrhovatele ze soutěže vyloučit. Tím není dotčena odpovědnost navrhovatele k náhradě škody pořadateli nebo třetím osobám.

Zasláním návrhu do soutěže uděluje navrhovatel pořadateli licenci k bezplatnému užití názvu nového brněnského nádraží uvedeného v návrhu, přičemž pořadatel je oprávněn takový název šířit a užívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele, a to v neomezeném rozsahu (tzn. časovém, množstevním a územním).

Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit název nového brněnského nádraží uvedeného v návrhu pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravené dílo dále užít. Pořadatel není povinen uvádět v souvislosti s užíváním názvu nového brněnského nádraží uvedeného v návrhu jméno ani další identifikační údaje navrhovatele jakožto autora. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s názvem nového brněnského nádraží uvedeného v návrhu (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas navrhovatele jakožto autora, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním návrhu do soutěže. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Navrhovatel odesláním návrhu do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora návrhu uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá navrhovatel v plném rozsahu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli nebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění apod.) či náklady, je navrhovatel povinen je v plném rozsahu uhradit.

 

7. Ochrana osobních údajů

V této soutěži jsou shromažďovány následující údaje o navrhovatelích: jméno a příjmení, e-mail, které jsou kontaktními údaji navrhovatelů. Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně k účelům realizace této soutěže (zejména ke komunikaci s navrhovatelem, jehož návrh soutěž vyhrál) a po naplnění tohoto účelu budou zlikvidovány. Navrhovatel bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele požádat o výmaz nebo anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě nebude u vítězného návrhu uvedeno jméno a příjmení navrhovatele) a že má právo na přístup k údajům a právo na opravu těchto údajů. V takových případech musí navrhovatel kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese: GDPR@brno.cz.

Odesláním návrhu navrhovatel uděluje pořadateli soutěže souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení pro případ, že bude autorem výherního návrhu.

 

8. Ostatní ujednání

Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže.

Pořadatel je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky soutěže a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění na níže uvedených internetových stránkách.

Navrhovatel výslovně prohlašuje, že se účastní soutěže na vlastní náklady a zcela bez nároku na jakoukoliv výhru nebo odměnu.

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv v průběhu jejího trvání ukončit.

O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Znění těchto pravidel soutěže je k dispozici na www.nasnovejnadr.cz a k nahlédnutí je také na podatelně úřadu na adrese Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno.